سخن مدیر
سخن مدیر سخن مدیر سخن مدیر سخن

سخن مدیر سخن مدیر سخن مدیر سخن

سخن مدیر سخن مدیر سخن مدیر سخن

سخن مدیر سخن مدیر سخن مدیر سخن
خدمات اورژانس ترانس های سوخته
شرکت نیرو ترانس سپاهان در جهت رفاه حال مشتریان و همچنین عدم خسارتهای مالی زیاد ناشی از معیوب بودن ترانسها این نوید را به تمامی مصرف کنندگان و شرکتها می دهد که در صورت ایجاد سانحه برای ترانس در صورت تماس با این شرکت در محدوده 200 کیلومتر ،کمتر از 12 ساعت و خارج از 200 کیلومتر ظرف مدت 24 ساعت ترانس مشابه با ترانس مورد نظر جهت تعویض ارسال و ترانس مذکور مورد تعمیر قرار میگیرد.
در صورت نیاز اینجا را مشاهده نمایید.