طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای نرمال و ویژه ،ترانسهای کوره های قوسی و القایی

این شرکت آماده همکاری در زمینه طراحی ،ساخت و مشاوره ترانسفورماتورهای مورد نیاز در کوره های قوسی و القایی و همچنین ساخت و مشاوره برای انجام پروژه های قدرت و ویژه می باشد.