25MVA
7.5MVA
7.5MVA
7.3MVA
5MVA
5MVA
4.4MVA
6.3MVA
3.7MVA
2MVA
10MVA
10MVA
5MVA
10MVA
5MVA