انجام اور هال کلیه ترانسها شامل (تعویض واشر ها در سایت (محل کارگاه)سیر کولاسیون روغن (در محل))

انجام اورهال به صورت حمل ترانس به کارگاه و خارج نمودن اکتیو پارت و سرویس و عایق کاری نقاط Hot Spot (دائمی) و در صورت نیاز Rewand نمودن کلیه ...فشار قوی و فشار ضعیف با کاغذذ عایق جدید

سیم پیچی ...فشار قوی و فشار ضعیف