25kva
50kva
100kva
160kva
200kva
250kva
315kva
400kva
500kva
630kva
800kva
1000kva
1250kva
1600kva
2000kva
در صورت نیاز ترانسفورماتورها نورهای بالا به صورت نو(مدل روز)و مدل پایین تر فابریک و استوک موجود می باشد.